Skip to main content
EnglishCymraeg

Newyddion


20 Gorffennaf 2020

Addysgu iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig

Mae Karen Llewellyn yn ddarlithydd gofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hefyd yn Llysgennad Gofalwn Cymru. Fe wnaethom ni ofyn i Karen sut mae addysgu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn wedi bod a sut mae ei myfyrwyr yn addasu wrth iddyn nhw ddod i ddiwedd eu cyrsiau a […]

Dysgu mwy

22 Mehefin 2020

Sut mae meithrinfa ar dir ysbyty yng Nghymru wedi bod yn darparu gofal plant yn ystod pandemig Covid-19

Mae meithrinfeydd gofal dydd o amgylch Cymru yn paratoi i ailagor o’r wythnos nesaf ymlaen. Un o’r ychydig leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd wedi bod ar agor trwy pandemig Covid-19 yw Meithrinfa Ddydd Funtazia, wedi’i lleoli ar dir Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful. Mae’r feithrinfa wedi bod yn darparu gwasanaeth gofal plant amhrisiadwy i […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2020

Mae Bluebird Care, darparwr gofal cartref yn Sir y Fflint, yn dathlu ymroddiad eu staff mewn ymateb i Covid-19

Mae Bluebird Care yn darparu gofal cartref yn Sir y Fflint, gogledd Cymru. Mae’r cwmni mor falch o’u staff mewn ymateb i Covid-19 maen nhw wedi rhoi anrheg arbennig i bob aelod o staff. Dywedodd Rebecca Zartarian, Cyfarwyddwr Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint: “Rydym ni mor falch o’n tîm anhygoel o ofalwyr […]

Dysgu mwy

19 Mai 2020

Cwrdd ag Emma, y ​​bardd y tu ôl i’n hysbyseb deledu

Mae ein hysbyseb deledu ddiweddar yn cynnwys llais Emma, ​​yn darllen ei cherdd  “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gofynnom iddi sut brofiad yw bod yn rhan o’n hymgyrch…   Sut ydych chi’n teimlo am fod yn rhan o’n […]

Dysgu mwy

6 Mai 2020

Cerdd gofalwr yn dod yn fyw mewn hysbyseb deledu

Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru. Mae’r hysbyseb yn cynnwys llais Emma Pinnell sy’n darllen “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gwyliwyd clip ohoni yn […]

Dysgu mwy

5 Mai 2020

Plant a rhieni yn dangos eu diolch i weithwyr gofal plant yn ystod y cloi mawr

Mae plant o bob oedran a’u rhieni wedi dod ynghyd i ddweud “Diolch” i’r bobl sy’n gweithio yn y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae mewn fideo gan Gofalwn Cymru. Tra bod rhieni ledled y wlad yn ceisio cydbwyso gweithio gartref â gofalu am eu plant, mae’r parch a’r edmygedd tuag at weithwyr […]

Dysgu mwy

21 Ebrill 2020

Rhod Gilbert yn darganfod sut beth yw bod yn weithiwr gofal

Wrth i ymroddiad gweithwyr gofal ddod i’r amlwg yn ystod y pandemig coronafirws, mae BBC Cymru wedi darlledu pennod arbennig o Rhod Gilbert’s Work Experiece am weithio mewn gofal. Dywedodd Rhod Gilbert: ‘Rwyf wedi bod eisiau ffilmio pennod profiad gwaith fel gofalwr ers blynyddoedd – a chyn COVID-19, gwnaeth ein tîm bach iddo ddigwydd. ‘Roedd yn […]

Dysgu mwy

15 Ebrill 2020

Gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru i dderbyn cerdyn i brofi eu bod yn weithwyr allweddol

Mae cerdyn yn cael ei anfon at bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru i’w helpu o bosibl i gael y buddion sydd ar gael i weithwyr allweddol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Mae’r cerdyn wedi cael ei gynhyrchu mewn ymateb i adroddiadau gan weithwyr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, sy’n dweud y gall […]

Dysgu mwy

Ebrill 2020

Gofalwyr yn mynd y tu hwnt i’r gofyn

Pan fethodd preswylydd yn ei 90au yn Nhŷ Heulog, Tonysguboriau, mynychu angladd ei wraig o dros 70 mlynedd, penderfynodd y staff drefnu seremoni breifat iddo. Symudodd gwraig Monty, preswylydd blaenorol yn Nhŷ Heulog, i Anwen Care Home, Pen-y-bont ar Ogwr, lle byddai’n ymweld â hi mewn tacsi dair gwaith yr wythnos. Gan wybod nad oedd […]

Dysgu mwy

14 Ebrill 2020

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Carers Wales

Mae Carers Wales yn eich gwahodd i ddatgelu bywydau cudd gofalwyr di-dâl trwy ffotograffau sy’n dangos sut beth yw bywyd mewn gwirionedd i ofalwyr. Mae 97% o ofal yn cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl. Bywydau sydd yn aml wedi’u cuddio o gymdeithas neu’n ddi ar wybod. Mae Carers Wales am ddatgelu’r brwydrau a’r buddugoliaethau […]

Dysgu mwy

1 Ebrill 2020

Gwahoddwyd cyn-weithwyr cymdeithasol i ddychwelyd i ymarfer

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gwahodd yr holl weithwyr cymdeithasol sydd wedi gadael y proffesiwn i ystyried ail-ymuno yn yr argyfwng presennol. Mae cofrestriad dros dro newydd ar gael i’r gweithwyr cymdeithasol hynny sydd wedi gadael yn ystod y tair blynedd diwethaf, gyda llwybr cyflym i ymgeisio a dim ffi i’w dalu. Dywedodd David Pritchard, […]

Dysgu mwy

30 Mawrth 2020

Porth swyddi gofal cymdeithasol newydd

Mae Gofalwn Cymru wedi lansio porth swyddi newydd i helpu cyflogwyr gofal cymdeithasol i hysbysebu eu nifer uchel o swyddi gwag, mewn ymateb i’r pandemig coronafirws. Mae’r sector gofal cymdeithasol o dan bwysau cynyddol i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’r bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau wrth i fwy o staff ddilyn canllawiau hunan-ynysu. Er mwyn […]

Dysgu mwy