Skip to main content
EnglishCymraeg

Newyddion


25 Awst 2020

Digwyddiad arbennig ar gyfer staff cartrefi gofal ym Mro Morgannwg

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd Chemical Corporation (UK) Ltd ddigwyddiad arbennig ym Mharc Hamdden Ynys y Barri fel teyrnged i staff GIG a chartrefi gofal ledled Bro Morgannwg. Roedd 1,100 o bobl wedi’u cofrestru i fynd i’r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig, ac yn sicr roedd y bobl leol yn edrych ymlaen yn fawr at […]

Dysgu mwy

19 Awst 2020

Ennill hyfforddiant a chymwysterau wrth weithio ym maes gofal

Mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant – mae hynny tua 113,000 o bobl! Os oes gennych chi agwedd bositif ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna gyda’r mwyafrif o swyddi fe gewch chi unrhyw hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen […]

Dysgu mwy

20 Gorffennaf 2020

Addysgu iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig

Mae Karen Llewellyn yn ddarlithydd gofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hefyd yn Llysgennad Gofalwn Cymru. Fe wnaethom ni ofyn i Karen sut mae addysgu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn wedi bod a sut mae ei myfyrwyr yn addasu wrth iddyn nhw ddod i ddiwedd eu cyrsiau a […]

Dysgu mwy

22 Mehefin 2020

Sut mae meithrinfa ar dir ysbyty yng Nghymru wedi bod yn darparu gofal plant yn ystod pandemig Covid-19

Mae meithrinfeydd gofal dydd o amgylch Cymru yn paratoi i ailagor o’r wythnos nesaf ymlaen. Un o’r ychydig leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd wedi bod ar agor trwy pandemig Covid-19 yw Meithrinfa Ddydd Funtazia, wedi’i lleoli ar dir Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful. Mae’r feithrinfa wedi bod yn darparu gwasanaeth gofal plant amhrisiadwy i […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2020

Mae Bluebird Care, darparwr gofal cartref yn Sir y Fflint, yn dathlu ymroddiad eu staff mewn ymateb i Covid-19

Mae Bluebird Care yn darparu gofal cartref yn Sir y Fflint, gogledd Cymru. Mae’r cwmni mor falch o’u staff mewn ymateb i Covid-19 maen nhw wedi rhoi anrheg arbennig i bob aelod o staff. Dywedodd Rebecca Zartarian, Cyfarwyddwr Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint: “Rydym ni mor falch o’n tîm anhygoel o ofalwyr […]

Dysgu mwy

19 Mai 2020

Cwrdd ag Emma, y ​​bardd y tu ôl i’n hysbyseb deledu

Mae ein hysbyseb deledu ddiweddar yn cynnwys llais Emma, ​​yn darllen ei cherdd  “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gofynnom iddi sut brofiad yw bod yn rhan o’n hymgyrch…   Sut ydych chi’n teimlo am fod yn rhan o’n […]

Dysgu mwy

6 Mai 2020

Cerdd gofalwr yn dod yn fyw mewn hysbyseb deledu

Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru. Mae’r hysbyseb yn cynnwys llais Emma Pinnell sy’n darllen “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gwyliwyd clip ohoni yn […]

Dysgu mwy

5 Mai 2020

Plant a rhieni yn dangos eu diolch i weithwyr gofal plant yn ystod y cloi mawr

Mae plant o bob oedran a’u rhieni wedi dod ynghyd i ddweud “Diolch” i’r bobl sy’n gweithio yn y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae mewn fideo gan Gofalwn Cymru. Tra bod rhieni ledled y wlad yn ceisio cydbwyso gweithio gartref â gofalu am eu plant, mae’r parch a’r edmygedd tuag at weithwyr […]

Dysgu mwy

21 Ebrill 2020

Rhod Gilbert yn darganfod sut beth yw bod yn weithiwr gofal

Wrth i ymroddiad gweithwyr gofal ddod i’r amlwg yn ystod y pandemig coronafirws, mae BBC Cymru wedi darlledu pennod arbennig o Rhod Gilbert’s Work Experiece am weithio mewn gofal. Dywedodd Rhod Gilbert: ‘Rwyf wedi bod eisiau ffilmio pennod profiad gwaith fel gofalwr ers blynyddoedd – a chyn COVID-19, gwnaeth ein tîm bach iddo ddigwydd. ‘Roedd yn […]

Dysgu mwy

15 Ebrill 2020

Gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru i dderbyn cerdyn i brofi eu bod yn weithwyr allweddol

Mae cerdyn yn cael ei anfon at bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru i’w helpu o bosibl i gael y buddion sydd ar gael i weithwyr allweddol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Mae’r cerdyn wedi cael ei gynhyrchu mewn ymateb i adroddiadau gan weithwyr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, sy’n dweud y gall […]

Dysgu mwy

Ebrill 2020

Gofalwyr yn mynd y tu hwnt i’r gofyn

Pan fethodd preswylydd yn ei 90au yn Nhŷ Heulog, Tonysguboriau, mynychu angladd ei wraig o dros 70 mlynedd, penderfynodd y staff drefnu seremoni breifat iddo. Symudodd gwraig Monty, preswylydd blaenorol yn Nhŷ Heulog, i Anwen Care Home, Pen-y-bont ar Ogwr, lle byddai’n ymweld â hi mewn tacsi dair gwaith yr wythnos. Gan wybod nad oedd […]

Dysgu mwy

14 Ebrill 2020

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Carers Wales

Mae Carers Wales yn eich gwahodd i ddatgelu bywydau cudd gofalwyr di-dâl trwy ffotograffau sy’n dangos sut beth yw bywyd mewn gwirionedd i ofalwyr. Mae 97% o ofal yn cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl. Bywydau sydd yn aml wedi’u cuddio o gymdeithas neu’n ddi ar wybod. Mae Carers Wales am ddatgelu’r brwydrau a’r buddugoliaethau […]

Dysgu mwy