Skip to main content
EnglishCymraeg

Newyddion


6th January 2020

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020

Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae wyth awdurdod lleol ledled Cymru wedi lansio  #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i ystyried maethu. Mae’r ymgyrch yn defnyddio gofalwyr maeth go […]

Dysgu mwy

13th December 2019

Mae angen mwy o ddynion i weithio mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yng Nghymru, mae yna anghydbwysedd sylweddol rhwng y rhywiau yn y gweithlu gofal cymdeithasol, sy’n golygu nad yw rhai pobl yn cael y gofal a’r gefnogaeth iawn i fodloni eu hanghenion. Mae William Betters, sy’n 49 oed, yn un o lond llaw o ddynion sydd wedi bod yn gweithio mewn gofal yn ei gymuned dros […]

Dysgu mwy

30th October 2019

Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?

Ydych chi’n mwynhau gweld pobl yn cael y gorau o bob dydd ac yn cyflawni’r hyn maen nhw ei eisiau mewn bywyd? Dyna yw bwriad gyrfa mewn gofal! Gallai olygu gweithio gyda, babanod a phlant ifanc, plant a phobl ifanc, oedolion pan fydd angen help ychwanegol arnynt.  Mewn gwirionedd, pobl o bob oedran – eu […]

Dysgu mwy

24th September 2019

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y Gwobrau 2020

Mae Y Gowbrau yn werthfarogiad sy’n cydnabod, dathlu a rhannu arfer ragorol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru. Mae’r Gwobrau 2020 nawr ar agor ac mae Gofal Cymdeithasol Cymru, am y tro cyntaf, wedi cyflwyno gwobr i weithwyr gofal unigol – Gwobr Gofalwn Cymru. Mae’r wobr hon […]

Dysgu mwy

9th September 2019

Angen mwy o bobl ifanc i helpu’r Gweithlu gofal yng nghymru i ymdopi yn y dyfodol

Mae angen i fwy o bobl ifanc ymuno â’r gweithlu gofal yng Nghymru i sicrhau bod digon o weithwyr ar gael i ateb heriau’r dyfodol. Dim ond tua 11 y cant o’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru sydd o dan 25 oed, tra bod 32 y cant dros 50, yn ôl Gofal Cymdeithasol Cymru. I […]

Dysgu mwy

5th September 2019

Wythnos Gofalwn Cymru

Gan ddechrau ar ddydd Llun 9 Medi tan ddydd Sul 15 Medi, bydd yn Wythnos Gofalwn Cymru. Bydd yr wythnos hon yn canolbwyntio ar gysylltu â phobl ifanc i’w helpu i ddeall y cyfleoedd posibl i weithio ym maes gofal yn eu hardal. Bob dydd o’r wythnos bydd rhanbarth gwahanol o bob cwr o Gymru […]

Dysgu mwy

21st August 2019

Gweithiwr cymdeithasol o Sir Fôn yw enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg

Mae Sian Morgan, gweithiwr cymdeithasol o Gyngor Sir Ynys Môn, wedi’i henwi fel enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n darparu gofal rhagorol trwy […]

Dysgu mwy

20th August 2019

Mair Aubrey Rheolwr Gwasanaeth yn ymuno gyda ni yn y Sioe Frenhinol ac yr Eisteddfod Genedlaethol

Dros gyfnod yr haf mae Mair Aubrey, sydd yn ymddangos yn ein straeon fideo, wedi bod yn brysur yn cefnogi Gofalwn Cymru ar hyd a lled y wlad yn codi proffil gweithwyr gofal. Bu Mair ymuno hefo ni yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Bu’r ddau ddigwyddiad bwysleisio […]

Dysgu mwy

31st May 2019

Ydych chi’n ddarparwr gofal ac yn edrych am weithwyr newydd?

Mae dros 200 o ddarparwyr gofal wedi cofrestru, yn rhad ac am ddim, ar ein gwefan ers i ni lansio yn Mawrth 2019. Ydych chi’n ddarparwr gofal sydd yn edrych am weithwyr newydd? Ydych chi wedi cofrestru eich manylion ar ein gwefan? Mae’n rhad ac am ddim a gall eich gweithiwr newydd fod cwpl o […]

Dysgu mwy

23rd May 2019

Dywedwch wrthym beth rydych chi’n gwneud…

Rydym o hyd yn chwilio am straeon newydd a diddorol gan gyflogwyr i rannu gyda’r cyhoedd. Ydych chi’n cynnal ffair swyddi, digwyddiad gyrfaoedd neu yn cymryd rhan yn eich cymuned? Ydych chi wedi cael llysgennad gofal yn ymuno â digwyddiad i helpu dod a gweithio yn y sector yn fyw? Rydym eisiau rhannu’r gwaith gwych […]

Dysgu mwy

3rd May 2019

Bythefnos Gofal Maeth

Ymgyrch ‘The Fostering Network’ yw Bythefnos Gofal Maeth, 13 i 26 o Fai, i godi proffil maethu. Mae’r ymgyrch wedi ei ddatblygu gan ‘The Fostering Network’ er mwyn arddangos yr ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth. Mae’n cefnogi gwasanaethau maethu i bwysleisio’r angen am fwy o ofalwyr maeth. Mae gofalwyr maeth yn newid bywydau. Pob […]

Dysgu mwy

29th March 2019

Ai gofal cymdeithasol yw’r yrfa i chi?

Ydych chi eisiau gyrfa ble gallwch ddysgu rhywbeth newydd pob dydd? Ydych chi eisiau cefnogi pobl i fyw’r bywydau maent eisiau byw? Ydych chi wedi cysidro gyrfa yn iechyd a gofal cymdeithasol? Gwnaeth Cyngor Sir Penfro gynnal ffair swyddi Gofalwn ar 4 Ebrill 2019. Eu nod oedd dangos i bobl bod amrywiaeth o lwybrau gyrfa […]

Dysgu mwy

19th March 2019

Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019

Diwrnod i holl weithwyr cymdeithasol ymuno a’i gilydd i ddathlu llwyddiannau’r proffesiwn yw Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol. Mae Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019 yn canolbwyntio ar annog perthnasoedd rhwng unigolion, a pwy well i ofyn i na cefnogwraig ein ymgyrch, Amy Davies? Fe wnaeth Amy gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol oherwydd ei bod eisiau gwneud gwahaniaeth […]

Dysgu mwy

12th February 2019

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng Nghymru erbyn 2030

Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad. I helpu i ddenu mwy o bobl i weithio mewn gofal, mae ymgyrch genedlaethol o’r enw Gofalwn wedi’i lansio […]

Dysgu mwy