Skip to main content
EnglishCymraeg

Gwasanaethau Cymdeithasol – Plant


Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu ystod eang o gymorth sy'n ceisio gwella lles plant, teuluoedd a gofalwyr. Mewn rhai achosion, gall hyn gynnwys gwaith arbenigol neu amlasiantaethol, fel gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, Timau Dyletswydd Brys, timau diogelu a gwasanaethau iechyd meddwl.

Gallai gyrfa o fewn gwasanaethau cymdeithasol eich gweld yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gefnogi unigolion, teuluoedd a grwpiau. Efallai y byddwch yn gweithio mewn cartrefi, ysgolion, ysbytai neu mewn sefydliadau sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol eraill.

Nôd y Gwasanaethau Cymdeithasol yw darparu:

  • gofal a chymorth i unigolion a theuluoedd
  • llais i unigolion, teuluoedd a'u gofalwyr
  • amgylchedd diogel ac iach i blant, teuluoedd a gofalwyr.

Rolau mewn Gwasanaethau Cymdeithasol – Plant

Pennaeth Gwasanaethau Plant


Fel y Pennaeth Gwasanaethau Plant, byddwch yn pennu cyfeiriad, amcanion a nodau strategol, gan sicrhau asesu proffesiynol o ansawdd uchel, cynllunio gofal a darpariaeth gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

Am y swydd

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol


Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwch yn gyfrifol am y gwasanaeth, gan ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol. Byddwch yn sicrhau darpariaeth gwasanaeth o ansawdd uchel ar gyfer plant, teuluoedd a phobl hŷn.

Am y swydd

Cynghorydd Pobl Ifanc


Fel Cynghorydd Pobl Ifanc, byddwch yn gweithio gyda phlant 14 oed a hŷn i gefnogi eu hannibyniaeth, eu gwydnwch a’u gallu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Am y swydd

Gweithiwr Cymdeithasol


Fel Gweithiwr Cymdeithasol, eich nod chi fydd gwella bywydau pobl rydych chi’n gweithio gyda nhw. Byddwch chi’n cefnogi pobl drwy anawsterau cymdeithasol a phersonol, ar yr un pryd â hyrwyddo eu hawliau dynol a’u lles. 

Am y swydd

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymdeithasol


Fel Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill i hyrwyddo canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y person i unigolion ag anghenion gofal a chymorth ac mewn cymunedau. Enw arall ar y swydd hon yw ‘Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol’.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio