Skip to main content
EnglishCymraeg

Gofal Cartref – Plant


Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu ystod eang o ofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r gofal hwn wedi'i seilio ar anghenion, arferion a dyheadau'r plentyn neu'r person ifanc a'u teulu.

Mae gwasanaethau gofal cartref yn helpu i ddarparu gofal a chymorth i alluogi plant a phobl ifanc i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw, waeth beth yw'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu. Mae gofal cartref hefyd yn helpu i annog lles y plentyn neu'r person ifanc, yn ogystal â'u teulu yn y cartref.

Rhaid i bob rheolwr gwasanaethau gofal cartref gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r cofrestriad ar agor ar hyn o bryd i weithwyr hefyd a bydd hyn yn orfodol ym mis Ebrill 2020.

Nôd gwasanaethau gofal cartref yw:

  • darparu gofal a chymorth ar gyfer anghenion cymdeithasol, emosiynol a chorfforol plant a phobl ifanc ac annog cyfranogiad mewn gweithgareddau o'u dewis
  • datblygu perthynas waith dda gyda phlant a phobl ifanc a'u teuluoedd i gefnogi eu lles.

Rolau mewn Gofal Cartref – Plant

Rheolwr Gofal Cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)


Fel Rheolwr Gofal Cartref, byddwch yn pennu’r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu’r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol.

Am y swydd

Dirprwy Reolwr Gofal Cartref – Plant


Fel Dirprwy Reolwr Gofal Cartref, byddwch yn helpu Rheolwr y gwasanaeth i wneud yn siŵr ei fod yn rhedeg yn effeithiol.  

Am y swydd

Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref – Plant


Fel Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref, byddwch yn cydlynu gwaith tîm o Weithwyr Gofal Cartref ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref.  

Am y swydd

Uwch Weithiwr Gofal Cartref – Plant


Fel Uwch Weithiwr Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.  

Am y swydd

Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref


Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.

Am y swydd

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio