Skip to main content
EnglishCymraeg

Rheolwr Gofal Cartref


Fel Rheolwr Gofal Cartref, byddwch yn pennu'r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu'r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol. Byddwch yn gwneud yn siŵr bod staff yn darparu'r gofal a'r cymorth gorau posib.

Gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, byddwch yn gweithio gyda phobl y mae angen gofal a chymorth arnynt, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill i ddatblygu cynlluniau gofal sy'n bodloni anghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol pobl. Byddwch yn meithrin perthynas waith dda â theuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n rhoi cymorth i'r unigolyn.

Byddwch yn arwain staff yn effeithiol ac yn gwneud gwaith goruchwylio gyda Dirprwy Reolwyr Gofal Cartref, Gweithwyr Gofal Cartref, ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref. Byddwch yn cyfathrebu â'r aelodau perthnasol o staff yn eich tîm i'w helpu i ddeall eu rôl yn darparu gofal a chymorth.

Byddwch yn llenwi gwaith papur ac yn cadw cofnodion cyfredol, gan gynnwys dogfennaeth reoleiddiol hanfodol.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Y gallu i gyfeirio a goruchwylio aelodau eraill o'r tîm
 • Dealltwriaeth lawn o'r rheoliadau a'r gofynion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r rôl
 • Y gallu i roi sylw trylwyr i fanylion, gan wneud yn siŵr bod y wybodaeth gywir yn cael ei chofnodi yn yr holl waith papur

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Rheolwr Gwasanaeth
Trosolwg : Yn fwy na dim, mae Mair eisiau sicrhau bod y bobl y mae hi’n gweithio gyda nhw yn gallu byw eu bywydau gystal â phosib. Dechreuodd Mair ar ei thaith ofalu fel gweithiwr cymorth ac mae wedi cwblhau dau gymhwyster wrth weithio. Mae hi nawr yn rheoli staff mewn cartref gofal i oedolion anabl, gan sicrhau bod ei thenantiaid yn cael y gofal a’r cymorth cywir.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio