Skip to main content
EnglishCymraeg

Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion


Fel Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n gyfrifol am greu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y preswylwyr yn y cartref gofal.

Byddwch yn treulio amser yn dod i adnabod y preswylwyr a’u teuluoedd a bydd hyn yn eich galluogi i lunio rhaglen weithgareddau wedi’i theilwra. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi lles, annibyniaeth ac ymgysylltiad cymdeithasol y preswylwyr a bydd yn cynnwys gweithgareddau grŵp ynghyd â diddordebau a hobïau unigol.

Byddwch chi’n dod o hyd i hwyluswyr allanol a fydd yn darparu sesiynau sy’n ysgogol ac yn gynhwysol ar gyfer y preswylwyr gan archebu eu gwasanaethau a chynnal cysylltiadau â nhw.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Cydymdeimlad a thosturi
  • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
  • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm
  • Sgiliau trefnu
  • Creadigrwydd a hyblygrwydd
  • Y gallu i gadw cofnodion cywir

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio