Skip to main content
EnglishCymraeg

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Social Care Wales. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan
rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.
Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:
ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun

Beth i’w wneud os na allwch defnyddio rhannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille e-bostiwch cyswllt@gofalwn.cymru neu ffoniwch 0300 30 33 444.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn saith diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydyn ni’n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy e-bostio cyswllt@gofalwn.cymru neu ffoniwch 0300 30 33 444.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Gallwn ddarparu gwasanaeth testun i bobl sy’n B / byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd. Mae dolenni sefydlu sain yn ein swyddfeydd, neu os byddwch chi’n cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Ewch in tudalen Cysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir.

Materion technegol ar ein gwefan

Mae yna nifer o wallau technegol ar ein gwefan sy’n golygu nad yw rhai rhannau o’n cynnwys yn hygyrch. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas) Rydym yn bwriadu trwsio’r holl faterion technegol a restrir erbyn mis Mawrth 2020.

Gwall Dilysu CSS (Lefel A)
Gwall Dilysu HTML (Lefel A)
Priodoledd WAI-ARIA diangen (Lefel A)
Cynnwys heb ei gynnwys mewn tirnodau (Lefel A)
Tirnodau na ellir eu gwahaniaethu (Lefel A)
Mae cyferbyniad lliw yn annigonol (Lefel AA)
Testun cyswllt a ddefnyddir ar gyfer nifer o gyrchfannau gwahanol (Lefel A)
Delwedd heb briodoledd alt (Lefel A)

Sut wnaethon ni brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 25 Ionawr 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Gofal Cymdeithasol Cymru gan ddefnyddio teclyn profi hygyrchedd o’r enw SiteImprove. Gwnaethom ddefnyddio’r dull hwn oherwydd ei fod yn caniatáu inni asesu’r wefan gyfan i leoli a thrwsio materion sy’n gyffredin ar draws nifer o dudalennau ar draws pob rhan o’r wefan.

Fe wnaethon ni brofi:

ein prif blatfform gwefan, ar gael yn www.wecare.wales

Paratowyd y datganiad hwn ar 29 Ionawr. Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 29 Ionawr 2020.